Tulosta

Oppilaan opas

Tervetuloa opiskelemaan Musiikkikoulu KUMOon!

 

Yleistä opiskelusta

Musiikkikoulu KUMO on perustettu keväällä 2013 palvelemaan erilaisia oppijoita Jyväskylän alueella. Musiikkikoululla on Jyväskylän kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämä taiteen perusopetusoikeus ja KUMOssa on mahdollisuus suorittaa musiikin perusopetuksen yleistä oppimäärää. Musiikkikoulun päättötodistus edellyttää riittävästi tasolta toiselle eteneviä opintoja.

Musiikkikoulu KUMOon on jatkuva ilmoittautuminen. Mikäli ryhmissä on tilaa, uusia oppilaita otetaan mukaan aina uuden lukukauden alkaessa. Jatkoilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle tapahtuu aina keväisin. Jatkoilmoittautuminen varmistaa paikan tulevana syksynä alkavissa ryhmissä.

 

Opintojen rakentuminen ja lukukausimaksu

Musiikkikoulu KUMOn opetus on pääosin bändeissä tapahtuvaa ryhmäopetusta. Opintoihin sitoudutaan aina lukuvuodeksi kerrallaan ja lukukausimaksu maksetaan lukukausittain. Ajankohtainen hinnasto löytyy näiltä nettisivuilta. Sekä syys- että kevätlukukauteen kuuluu 12-15 opetuskertaa riippuen siitä, onko opetus yksilö- vai ryhmäopetusta. Oppituntien pituus vaihtelee yksilöopetuksen 30 minuutista ryhmäopetuksen 60 minuuttiin. Keväisin toteutuu aina oppilaiden julkinen kevätkonsertti, jossa esiintyvät KUMOssa pidempään soittaneet bändit.

Pienten oppilaiden kohdalla toteutetaan ilmainen arviokäynti, jossa kartoitetaan, onko tavoitteellinen musiikinopiskelu mielekästä sekä sopivaa ryhmää tarjolla. Muskareissa opetus painottuu laululeikkeihin, musiikkiliikuntaan ja rytmisoittimilla soittoon ja vanhempi/huoltaja on lapsen iästä ja tarpeista riippuen tarvittaessa tunneilla mukana.

Aloittavien oppilaiden kohdalla on suositeltavaa katsoa jonkin aikaa, mikä instrumentti alkaa tuntua omimmalta. Bändeissä on mahdollisuus kokeilla myös useampia soittimia, mutta jokaisen on hyvä erikoistua yhteen instrumenttiin.

 

Opettajat ja opetuspaikat

KUMOn opettajat ovat musiikin, musiikkiterapian ja/tai musiikkipedagogiikan ammattilaisia. Viiden oppilaan ryhmissä toimii aina kaksi opettajaa ja pienemmissä ryhmissä toimii opettajan lisäksi tarvittaessa avustaja. Ryhmissä vierailee myös alaa opiskelevia harjoittelijoita.

Opetus toteutuu eri toimipisteissä. Opetuspaikka- ja aika varmistuu aina elokuuhun mennessä ja vastuuopettajat ovat ennen lukukauden alkua yhteydessä oppilaisiin tiedottaen näistä asioista.

 

Oppilaskansiot ja oppimateriaali

Jokaiselle oppilaalle jaetaan oma oppilaskansio, jota oppilaan tulee kuljettaa mukanaan jokaiselle opetuskerralle. Kansioon kootaan kuvionuottikappaleita ja niiden kautta välitetään myös musiikin opintoihin liittyviä oppilastiedotteita. Opetuksessa on käytössä myös kuvionuottikirjat. Niitä voi halutessaan tilata opike.fi -nettikaupasta.

 

Oppilastiedotteet

Musiikinopintoihin liittyvistä asioista tiedotetaan ensisijaisesti oppilaskansioon laitettavalla paperitiedotteilla. Vastuuopettajat jakavat oppilailleen syksyn ensimmäisellä ja viimeisellä opetuskerralla tiedotteet, jossa on kirjattu tulevan lukukauden kaikki opetuskerrat. Kevään kuluessa jaetaan tiedote kevätkonsertista sekä tulevan lukuvuoden jatkoilmoittautumislomakkeet. Tiedotteita lukuvuoden aikana jaetaan yhteensä n. 3-4 kappaletta.

Yhteydenpito vanhempiin ja tukijoukkoihin on tärkeää puolin ja toisin. Tapahtumia koskevat tiedotteet pyritään lähettämään myös yhteyshenkilöille sähköpostitse. Ajankohtaiset tapahtumat (esim. kevätkonsertti) sekä muu tärkeä informaatio, kuten lukukauden aloitusviikko ja KUMOn henkilöstön ja opettajien yhteystiedot, löytyvät aina näiltä kotisivuiltamme!

-          Jos oppilaan, hänen vanhempiensa tai huoltajansa yhteystiedot muuttuvat, kannattaa siitä ilmoittaa meille välittömästi!

 

Kuljetus ja Poissaolot

Jos erityistä tukea tarvitseva oppilas kulkee musiikintunnille taksilla, tulee kuljettajan saattaa hänet opetuspaikkaan sisälle sekä tulla oppilasta vastaan heti tunnin päätyttyä. Taksien olisi hyvä saapua paikalle täsmällisesti, sillä opettajat eivät pysty vastaamaan oppilaistaan pitkään oppituntien ulkopuolella.

Jos opettaja joutuu perumaan tunnin, järjestetään tunnille sijainen tai tunti korvataan erikseen ilmoitettavana aikana. Peruutettavasta tunnista ilmoitetaan oppilaan yhteyshenkilön/oppilaan omaan puhelinnumeroon aina mahdollisimman pian.

Säännöllinen osallistuminen tunneille on tärkeää. Jos oppilas ei sairauden tai muun syyn takia pääse tunnille, toivomme, että siitä ilmoitetaan ensisijaisesti omalle vastuuopettajalle. Vastuuopettajan yhteystiedot näkyvät oppilastiedotteissa, joita jaetaan n. 3 kertaa lukuvuodessa.

KUMO ei ole velvollinen korvaamaan oppilaasta johtuvaa poissaoloa. Tämä on yleinen käytäntö musiikkioppilaitoksissa. Opettajilla on tietyt opetusaikansa ja luokkavarauksensa, joten tuntien korvaaminen muuna aikana on hankalaa ja usein mahdotonta. Ajoissa peruttu yksilöopetustunti on (harvoin toistuessaan) mahdollista korvata erikseen ilmoitettavana aikana. Poissaolon korvaaminen ryhmätunnilta ei ole varsinaisesti mahdollista, mutta mikäli toistuviin poissaoloihin on perusteltu syy, järjestetään oppilaille yhteisiä korvaustunteja, mikäli se nähdään hyväksi ja tarpeelliseksi.

 

Oppilaiden kuvaaminen ja videointi

Pyydämme jokaiselta aloittavalta oppilaalta kuvausluvan (jossa näkyy saako oppilaan kuvia käyttää esim. julkisessa tiedottamisessa) huoltajan/oppilaan allekirjoituksella. Kuvauslupa on voimassa niin kauan, kunnes se mahdollisesti erikseen kirjallisesti kielletään. On tärkeää, että erityisryhmien musiikinopetus saa näkyvyyttä! Dokumentoimme toimintaamme mm. esittely- ja koulutuskäyttöön ja  KUMOssa vierailee toisinaan myös alan ammattilaisia, opiskelijoita ja opetusta valokuvaavia toimittajia.

 

Keneen otan yhteyttä?

Jokainen KUMOn työntekijä pyrkii auttamaan kaikissa opetukseen tai toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Oma vastuuopettaja vastaa kuitenkin ensisijaisesti opetukseen liittyvissä asioissa. Hallinnollisista asioista vastaa puolestaan toimitusjohtaja ja muissa oppilasasioissa rehtori. Yhteystiedot vastuualueittain löytyvät näiltä nettisivuilta!